Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Arrondissementsrechtbank te Zutphen

123voer.nl is onderdeel van Voerwaarts BV.

Voerwaarts BV
Kapelweg 9
7065AN Sinderen

hierna te noemen: gebruiker

Artikel 1: Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Gebruiker: de gebruiker van de algemene voorwaarden, zijnde de producent of handelaar in diervoeders;
 • Afnemer: de wederpartij van gebruiker;
 • Overeenkomst: de overeenkomst tot levering of dienstverlening;

Artikel 2: Algemeen

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, hoe ook genaamd, aangegaan door gebruiker.  Deze voorwaarden kunnen ook worden ingeroepen door werknemers van gebruiker en door derden die door gebruiker zijn ingeschakeld.
 2. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen gebruiker en afnemer waarop gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk bij overeenkomst is afgeweken. Wanneer een tegenstrijdigheid ontstaat tussen de voorwaarden van gebruiker en de bepalingen in deze overeenkomst, prevaleren de bepalingen in de overeenkomst.
 3. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met gebruiker, bij de uitvoering waarvan derden worden betrokken.
 4. Eventuele algemene of andere voorwaarden van afnemer zijn niet van toepassing op de leveringsovereenkomst.
 5. Wanneer één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn, of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen volledig van toepassing. Gebruiker en afnemer treden dan in overleg om de  nietige of vernietigde bepaling te vervangen met inachtneming van doel en strekking van de oorspronkelijke bepaling.

Artikel 3: Aanbiedingen en offertes

 1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.
 2. De door gebruiker uitgebrachte offerte is vrijblijvend en geldt dertig dagen, tenzij een andere termijn is vermeld. Gebruiker is slechts aan de offerte gebonden indien afnemer de aanvaarding hiervan binnen dertig dagen bevestigt, tenzij anders is aangegeven.
 3. Het bedrag van de aanbieding of offerte is exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege. De kosten die moeten worden gemaakt om de overeenkomst uit te voeren, waaronder transportkosten, worden  afzonderlijk in de aanbieding of offerte vermeld, tenzij aangegeven wordt dat afnemer deze voor zijn rekening neemt.
 4. Gebruiker is niet gebonden aan een aanvaarding van de overeenkomst door afnemer die afwijkt van de aanbieding of offerte. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij gebruiker hiermee uitdrukkelijk akkoord gaat.
 5. Een samengestelde aanbieding of offerte verplicht gebruiker niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van het opgegeven prijs.
 6. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor andere en/of toekomstige opdrachten.

Artikel 4:

 1. Gebruiker stelt haar prijs alsmede eventuele kostenramingen vast exclusief BTW.
 2. Gebruiker is gerechtigd prijsstijgingen door te berekenen wanneer zij kan aantonen dat tussen het moment van aanbieding en levering, haar kosten, zoals inkoopprijs of door haar te betalen lonen, aanmerkelijk zijn gestegen, dan wel wanneer in redelijkheid niet van gebruiker kan worden verwacht de overeengekomen goederen en/of producten te leveren tegen de overeengekomen prijs.
 3. Afnemer is in geval van prijsstijging gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien de verhoging meer dan 10% bedraagt. Afnemer is niet gerechtigd tot ontbinding indien de verhoging van de prijs of het tarief voortvloeit uit een bevoegdheid ingevolge de wet.
 4. Gebruiker zal afnemer het voornemen tot verhoging van de prijs of het tarief schriftelijk kenbaar maken. Gebruiker zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.
 5. Indien afnemer de door gebruiker kenbaar gemaakte verhoging van de prijs of het tarief niet wenst te aanvaarden, is afnemer gerechtigd binnen zeven werkdagen na de bedoelde kennisgeving de opdracht te annuleren tegen de in de kennisgeving van gebruiker genoemde datum waarop de prijs- of tariefaanpassing in werking zou treden.

Artikel 5: Betaling

 1. Afnemer betaalt binnen 7 dagen na factuurdatum door overschrijving op het rekeningnummer dat op de factuur staat vermeld. Betaling vindt plaats in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de declaratie schorten de betalingsverplichting niet op.
 2. Afnemer is van rechtswege in verzuim, wanneer hij niet binnen de termijn van 7 dagen betaalt. Afnemer is dan 1% rente per maand verschuldigd, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente geldt. Gebruiker berekent de rente over het opeisbare bedrag vanaf het moment waarop afnemer in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.
 3. De vorderingen van gebruiker zijn direct opeisbaar zodra er ten aanzien van afnemer sprake is van liquidatie, faillissement, beslag of surséance van betaling.
 4. Gebruiker heeft het recht de betalingen door afnemer in de eerste plaats in mindering te brengen op de kosten, vervolgens op de opengevallen rente en ten slotte op de hoofdsom en de lopende rente.
 5. Gebruiker kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de afnemer een andere volgorde voor de toerekening aanwijst.
 6. Gebruiker kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

 1. De door gebruiker geleverde zaken blijven eigendom van gebruiker totdat afnemer alle verplichtingen uit de met gebruiker gesloten overeenkomst(en) is nagekomen.
 2. Afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken op enigerlei wijze te bezwaren.
 3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken, dan wel daarop rechten willen vestigen of doen gelden, stelt afnemer gebruiker zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte.
 4. Voor het geval gebruiker zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft afnemer reeds nu onvoorwaardelijk en niet herroepbaar toestemming aan gebruiker of door deze aan te wijzen derden, om al die plaatsen te betreden waarde eigendommen van gebruiker zich bevinden en die zaken mee te nemen.

Artikel 7: Incassokosten

 1. Indien afnemer zijn verplichtingen niet (tijdig) nakomt, zijn de redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van afnemer. Wanneer het verzuim een geldvordering betreft is afnemer in ieder geval incassokosten verschuldigd.
 2. Indien gebruiker hogere kosten heeft gemaakt, die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
 3. Ook eventueel gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen voor rekening van afnemer.

Artikel 8: Onderzoek en reclames

 1. Indien afnemer niet tevreden is over de wijze waarop de overeenkomst door gebruiker is uitgevoerd, moet afnemer onmiddellijk daarvan bij de levering van het product of na het verlenen van de dienst of bij de oplevering aan gebruiker schriftelijk mededeling doen. Voor gebreken die pas later aan het licht komen, geldt een termijn van 7 dagen na ontdekking.
 2. Indien de bezwaren niet binnen deze termijn schriftelijk kenbaar zijn gemaakt, wordt aangenomen dat gebruiker naar behoren heeft gepresteerd.
 3. De ingebrekestelling bevat een nauwkeurige omschrijving van de tekortkoming, zodat gebruiker in staat is adequaat te reageren.
 4. Indien een klacht gegrond is, zal gebruiker de producten alsnog leveren, dan wel de dienst alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor afnemer aantoonbaar zinloos is geworden. Afnemer maakt dit laatste schriftelijk kenbaar.
 5. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal gebruiker slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 10.

Artikel 9: Opschorting en ontbinding

 1. Gebruiker is bevoegd de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:

-    Afnemer de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.

-    Na het sluiten van de overeenkomst gebruiker omstandigheden ter kennis komen die goede grond geven te vrezen dat de afnemer de verplichtingen niet zal nakomen. Bij vrees op goede gronden dat de afnemer slechts gedeeltelijk of  niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.

-    Afnemer bij het sluiten van de overeenkomst is verzocht zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid blijft uit of is onvoldoende.

-    Na het sluiten van de overeenkomst gebruiker feiten of omstandigheden ter kennis komen die, ware deze hem reeds bij het sluiten van de overeenkomst bekend geweest, aan het tot stand komen van de overeenkomst in de weg zouden hebben gestaan, zulks ter beoordeling van gebruiker.

-    Van gebruiker anderszins in redelijkheid niet gevergd kan worden dat hij de overeenkomst uitvoert.

 1. Voorts is gebruiker bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen, welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd, dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
 2. Indien één der partijen de overeenkomst ontbindt, zijn de vorderingen van gebruiker op afnemer terstond opeisbaar. Schort gebruiker nakoming van zijn verplichtingen op, dan behoudt hij zijn aanspraken uit wet en uit de overeenkomst.
 3. Gebruiker behoudt te allen tijde en onder alle omstandigheden het recht om schadevergoeding te vorderen.

Artikel 10: Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van gebruiker is beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 2. Indien de schade is veroorzaakt door enig product, dat bij gebruiker geen enkele bewerking heeft ondergaan, of die het gevolg is van een verplichtende overheidshandeling dan wel van niet in rekening gebracht diensten en/of adviezen, is gebruiker voor die schade niet aansprakelijk
 3. Indien de schade is veroorzaakt door een:

-   gebrekkige bewerking of vervaardiging van een product door gebruiker, dan is de aansprakelijkheid van gebruiker beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van het bewerkte of vervaardigde product.

-   gebrekkig verrichte, in rekening gebrachte dienst, dan is de aansprakelijkheid van het lid beperkt tot ten hoogste de voor die dienst in rekening gebrachte kosten, echter met een maximum van € 45 000 (vijfenveertigduizend euro).

-   in rekening gebracht onjuist advies, is gebruiker niet aansprakelijk indien het advies mondeling is gegeven. Is het advies schriftelijk gegeven, dan is de aansprakelijkheid van gebruiker beperkt tot de factuurwaarde van de overeenkomst dat aan het advies ten grondslag ligt.

 1. Onder het begrip directe schade wordt uitsluitend begrepen:

-    de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden.

-    De eventuele redelijke kosten, gemaakt om de gebrekkige prestatie van gebruiker aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan gebruiker toegerekend kunnen worden.

-    redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover afnemer aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

 1. Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 2. Elk recht op schadevergoeding op grond van dit artikel vervalt, indien niet binnen één jaar nadat deze is opgetreden een rechtsvordering daartoe is ingesteld.
 3. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van gebruiker of zijn ondergeschikten.

Artikel 11: Risico-overgang

Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op de afnemer over op het moment waarop gebruiker deze aan afnemer juridisch en/of feitelijk levert en daarmee in de macht van afnemer of van een door afnemer aan te wijzen derde brengt.

Artikel 12: Overmacht

 1. Indien gebruiker de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen door overmacht, is hij niet aansprakelijk voor de schade die hierdoor ontstaat.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: elke omstandigheid die nakoming verhindert, doch niet te wijten is aan schuld en noch krachtens wet, jurisprudentie, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor zijn rekening komt. Voorts vallen hieronder alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor gebruiker niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van gebruiker worden daaronder begrepen.
 3. Gebruiker heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat gebruiker zijn verplichtingen had moeten nakomen.
 4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 5. Indien gebruiker ten tijde van het intreden van overmacht reeds zijn verplichtingen  uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige betekenis toekomt, is gebruiker gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Afnemer voldoet deze declaratie als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 22: Geschillen

 1. De rechter in de vestigingsplaats van gebruiker is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft gebruiker het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 23: Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen gebruiker en afnemer is Nederlands recht van toepassing. Een beroep op de bepalingen van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

Artikel 24: Wijziging en vindplaats van de voorwaarden

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Arrondissementsrechtbank te Zutphen. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie dan wel de versie die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

Gratis verzending in Nederland
Voor 13.00 uur besteld = Vandaag verzonden
Voer direct van de fabrikant